Powrót do Przetargi

Ogłoszenie wstępne

informuje o wstępnym ogłoszeniu informacyjnym będącym zaproszeniem do ubiegania się zamówienie

 

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem i jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zainteresowane podmioty muszą poinformować Zamawiającego o zainteresowaniu zamówieniem. Zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie
ul. Pionierów 2
11-600 Węgorzewo
NIP: 845-000-61-42

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont loggii balkonowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej 5, 5A, 7 i Zamkowej 19.
 2. Loggie balkonowe przeznaczone do remontu będą wskazane przez Inwestora i określony będzie każdorazowo zakres napraw.
 3. Szczegółowy opis prac opisuje zał. nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia.


 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac: 120 dni od dnia podpisania umowy.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta, datę sporządzenia oferty, numer telefonu oraz numer NIP,
 2. Ryczałtową cenę jednostkową oddzielnie dla remontu loggii i remontu malarskiego ścian loggii balkonowych – w odniesieniu do robót określonych w pozycji II w układzie netto i brutto.
 3. Ryczałtowa cena jednostkowa podana przez oferenta zostaje określona na okres ważności umowy. Zmiana ceny  może nastąpić tylko w wyniku zmiany zakresu ilościowego robót.
 4. Składniki cenotwórcze, które zastosowane będą w przypadku zmiany technologii wykonania i/lub zakresu robót.
 5. Termin realizacji złożonego zamówienia.
 6. Wymagany termin gwarancji (nie może być krótszy niż 3 lata od podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia).
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią warunków zawartych w szczegółowych wymagań technicznych i ofertowych.
 8. Oferent powinien uważnie prześledzić zawartość przedmiarów i szczegółowych warunków.  Nie dostosowanie się do wymagań dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem oferenta. Oferty, które  istotnie odbiegają od wymagań dotyczących dokumentacji przetargowej zostaną odrzucone.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Terminy i wymagania dotyczące sporządzania , składania, otwarcia i oceny ofert:

 1. Miejsce składania ofert:  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2, pokój Nr 9„Sekretariat”.
 2. Data złożenia ofert: do 29.07.2019 r. godz. 1400.
 3. Sposób przekazania ofert: zamknięta koperta oznaczona napisem „Remont loggii balkonowych w budynkach na terenie nieruchomości Śródmiejska 5,5A,7 oraz Zamkowa 19 w Węgorzewie„,
 4. Miejsce otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2.
 5. Wybór oferenta nastąpi do dnia 30.07.2019 r.
 6. O wynikach wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 7. Oferta powinna być przesłana na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie
ul. Pionierów 2
11-600 Węgorzewo

do dnia 29.07.2019 r. do godziny 1400

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie: https://sm-wegorzewo.pl./przetargi/

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac.
 3. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji ze strony Zamawiającego jest Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie Grzegorz Lewtak tel. 87 427 29 15 lub 663 321 834.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej
  z ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3