Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- Adaptacja lokalu użytkowego…

[important]

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie

ogłasza przetarg nieograniczony (II postępowanie) na
wykonanie zadania pn. “Adaptacja lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pionierów 3 w Węgorzewie na cele mieszkaniowe”

[warning]

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pięć lokali mieszkalnych w parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego położonego w Węgorzewie przy ul. Pionierów 3 wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych, a także wydzielenie piwnic w kondygnacji poniżej terenu

II. Zakres prac objętych zamówieniem

 • Pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • Przebudowa przegród budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej zgodnie z dokumentacją projektową,
 • Wykonanie tynków i okładzin ścian i sufitów,
 • Uzupełnienie tynków zewnętrznych w obrębie stolarki zewnętrznej,
 • Rozebranie i wykonanie nowych podłóg i posadzek z warstwami izolacyjnymi,
 • Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Podłączenie poszczególnych pomieszczeń do przewodów wentylacji grawitacyjnej (przed podłączeniem dokonać rewizji istniejących przewodów wentylacyjnych przez kominiarza),
 • Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
 • Przebudowa odcinka wejścia instalacji gazowej do budynku,
 • Wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Przebudowa schodów zewnętrznych z montażem balustrad,
 • Wywiezienie odpadów budowlanych po robotach do punktu utylizacji i odbioru odpadów


III. Realizacja zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wpłacenie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
 • spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

V. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w ramach, której wykonywali prace remontowo – budowlane o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 2. Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków użyteczności publicznej  w ramach jednego lub dwóch zadań inwestycyjnych o wartości łącznej min. 300.000,00 zł netto.
 3. Posiadają potencjał kadrowy z niezbędnymi kwalifikacjami, zapewniający realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, standardami jakościowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 4. Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
  – osobą posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, która może być wyznaczona na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w art. 12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
  – kierownikiem robót w branży sanitarnej – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  – kierownikiem robót w branży elektrycznej – posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację przedmiotu zamówienia,
 6. Wpłacą wymagane wadium,
 7. Sporządzą ofertę zgodnie z wymogami przedstawionymi w SIWZ,
 8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego tj.:
  8.1. Oferentami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie rodzin tych osób tj. małżonek oraz wstępni i zstępni I i II stopnia w linii prostej i bocznej,
  8.2. Do udziału w przetargu nie dopuszcza się spółek, w których osoby wymienione w pkt. 8.1 posiadają minimum 20% udziałów lub są członkami ich organów statutowych,
  8.3. Do udziału w przetargu nie dopuszcza się innych podmiotów gospodarczych, w których osoby wymienione w pkt. 8.1 zajmują stanowiska kierownicze.
 9. Nie posiadają powiązań z Zamawiającym.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać odpłatnie po uiszczeniu wpłaty w wysokości 200 zł + VAT (23%), brutto 246,00 zł, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 97 1020 47 53 0000 0102 0004 0055 – w tytule przelewu należy wpisać: „SIWZ adaptacja lokalu ul. Pionierów 3”.
SIWZ przekazana zostanie oferentom na elektronicznym nośniku danych w postaci płyty CD

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2022r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022r. o godz. 12.15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 10.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.

[/warning]

 

[/important]