Przetarg nieograniczony – Parking Żeromskiego 1

[important]

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie

ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie zadania pn.
“Budowa parkingu przy budynku ul. Żeromskiego 1”

[/important]

[warning]

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających budowie parkingu z płyt betonowych ażurowych wraz z drogą manewrową, dwóch zjazdów na drogę gminną ul. 11 Listopada, ciągów pieszych, sieci kanalizacji deszczowej drenażowej, przebudowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej, wykonanie oświetlenia miejsc parkingowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II. Zakres prac objętych zamówieniem

 • Pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • Przeniesienie wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej rozbieralnej o wym. dł. 4,95 m szer. 3,65 m wys. 2,3 m na nowe miejsce z oczyszczeniem elementów stalowych i pomalowaniem farbą antykorozyjną,
 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i betonu,
 • Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych,
 • Wykonanie koryta o głębokości 26 cm na całej szerokości projektowanych nawierzchni utwardzonych,
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 • Wykonanie warstwy podbudowy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie o gr. 20 cm,
 • Wykonanie ławy betonowej oraz ustawienie i wyregulowanie krawężników betonowych,
 • Ustawienie obrzeży betonowych,
 • Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm pod projektowane nawierzchnie,
 • Wykonanie nawierzchni parkingów i dróg manewrowych z płyt ażurowych gr. 8 cm (miejsca postojowe – kolor czerwony, drogi manewrowe – kolor szary),
 • Wypełnienie otworów w płytach ażurowych kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8-16 mm,
 • Wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników i terenu pod wiatę śmietnikową z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym,
 • Ułożenie rur ochronnych A160PS – na kablach telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci,
 • Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, studzienek dla zaworów wodociągowych,
 • Wymiana zasuw żeliwnych sieci ciepłowniczej o średnicy nominalnej 150 mm – 2 szt.
 • Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 2 km,
 • Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych do punktu odbioru odpadów,
 • Wykonanie rurociągów kanalizacji deszczowej drenażowej z rur drenażowych o śr. 113 mm i 80 mm wraz ze studniami rewizyjnymi,
 • Budowa linii kablowej oświetleniowej z montażem słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED,
 • Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej zgodnie z Warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. polegająca na zmianie trasy przebiegu linii poprzez ułożenie nowych odcinków linii i zmufowania ich w miejscach przecięć z istniejącymi, demontaż unieczynnionych odcinków linii kablowych, zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych,
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z Projektem organizacji ruchu,
 • Odtworzenie terenów zielonych w postaci trawników.


III. Realizacja zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2022r.

IV. WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiący złotych)
 • spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2022r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022r. o godz. 12:15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 10

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.

.

[/warning]

[notice]Dokumentacja techniczna:
SIWZ – Żeromskiego 1
Projekt budowlano wykonawczy (spakowane ZIP)
Przedmiar
Projekt stałej organizacji ruchu (spakowane ZIP)
Specyfikacje techniczne[/notice]