Zapytanie o cenę

                                                                                   

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz części budynków będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie.

 1. Przedmiot i zakres zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych i części budynków (lokale mieszkalne i lokale użytkowe) w dwóch zakresach:

Zakres nr 1 – sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla  28 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie oraz
3 budynków wspólnot mieszkaniowych, dla których zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie.

Zakres nr 2 – sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla części budynków (lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) znajdujących się w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej    w Węgorzewie.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z Wykonawcą do dnia 31.12.2026 roku na sporządzenie świadectw charakterystyki dla części budynków (Zakres nr 2).

 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i części budynków (lokale mieszkalne i lokale użytkowe) należy sporządzić zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r.                        o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 497, z 2022r. poz. 2206) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376 z późn. zm.).

 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i części budynków w ilości:
 • 2 egz. w postaci papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej,
 • 1 egz. w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.
 1. Szczegółowy wykaz budynków mieszkalnych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną budynków, dla których mają być sporządzone świadectwa w celu zapoznania się i analizą dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego opracowania. W zakres prac wchodzi również
  (w razie konieczności) dokonanie wizji lokalnej budynków.
 1. Ustalenie ceny zamówienia
 2. Oferent winien podać w formularzu ofertowym (wzór – Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) cenę jednostkową brutto realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres nr 1 – dla każdego budynku mieszkalnego odrębnie

Zakres nr 2 – dla części budynku (jednego lokalu mieszkalnego/jednego lokalu użytkowego).

 1. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Cena oferty brutto, podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.
 3. Ceny ujęte w umowie ramowej zawartej do dnia 31.12.2026r. (dotyczy świadectw charakterystyki energetycznej dla części budynków) będą waloryzowane o średnioroczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie  i dysponują potencjałem technicznym do wykonania Zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi stosowne uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej wraz z wpisem do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

 1. IV. Termin realizacji i warunki płatności
 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakres 1sześć miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków), przy czym w przypadkach konieczności posiadania przez Zamawiającego świadectwa charakterystyki dla danego budynku przed terminem zakończenia umowy, należy je wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego, również e-mailem Zlecenia od Zamawiającego.

Zakres 2w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego, również e-mailem Zlecenia od Zamawiającego (dotyczy wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla części budynków – lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego).

 1. Przewiduje się następujące warunki płatności:

Zakres nr 1 – Zamawiający wymaga, aby opracowania przekazywane były sukcesywnie, więc zachodzi możliwość wystawienia faktury odrębnie dla każdego budynku lub grupy budynków płatna na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

Zakres nr 2 – faktura końcowa za zakres określony w Zleceniu płatna na rachunek Wykonawcy wskazany    w umowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag.

 

 1. Sposób przygotowania oferty.
 2. Oferta powinna być sporządzona wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania – umożliwi to jednolitą ocenę ofert w chwili ich otwarcia.
 3. Oferta musi zawierać nazwę Oferenta, jego dokładny adres, telefon, fax, e-mail.
 4. Wartość ofertowa winna uwzględniać koszty kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Oferta powinna być czytelnie podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do prawnego reprezentowania firmy – zgodnie z aktem rejestracyjnym.
 6. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
 9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 10. Ofertę umieścić w nieprzejrzystej kopercie zabezpieczonej przed jej otwarciem (zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez jej uszkodzenia), opatrzona napisem:

„Oferta na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej.

Koperta powinna posiadać adres Oferenta, aby można było ją zwrócić w przypadku unieważnienia postępowania.

 1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych brutto (z podatkiem VAT) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (gov.pl). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień upoważniających do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia,
 • Kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.04.2015r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • Klauzula RODO.
 1. Procedura składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie; ul. Pionierów 2; 11-600 Węgorzewo ; nr 9 /sekretariat/, do dnia 14.04.2023r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie: Oferta na: „Oferta na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej”, decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.2023r. o godz. 1215.
 4. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.
 5. Oferty nie spełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 6. W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 7. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Grzegorz Lewtak (87) 427 29 15.

 

VII. Inne postanowienia

 1. W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku gdy wystąpią okoliczności, powodujące że wykonanie umowy nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na przekroczenie wartości jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Złożone oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostaną w dyspozycji Zamawiającego, nie podlegają zwrotowi i stanowią tajemnicę handlową.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                                                               w Węgorzewie

 

    Załączniki:

Załącznik nr 1 świadectwa charakterystyki – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz budynków

Załącznik nr 3 – projekt umowy na sporządzenie świadectw charakterystki energetycznej

Klauzula RODO – świadectwa charakterystyki