Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż wodomierzy

[important]

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wymianę wodomierzy lokalowych zimnej wody w ilości 721 szt.

[/important]

[warning]

Nazwa zadania:Dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych zimnej wody w ilości 721 szt.”

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana kompletnych zestawów wodomierzy lokalowych do zimnej wody w ilości 721 szt..

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WODOMIERZY

2.1. Iość wodomierzy – zimnej wody:   721 szt.

2.1   Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne, fabrycznie nowe – z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji zamówienia.

2.2   Możliwość zabudowy wodomierzy w pozycji poziomej i pionowej.

2.3   Klasa dokładności pomiaru wodomierzy R=Q3/Q1 dla zabudowy w pozycji  poziomej powinna wynosić
– R≥100 dla wodomierzy wody zimnej,
– R≥80 dla wodomierzy wody ciepłej.

2.4    Średnica Dn=15 mm.

2.5   Przepływ nominalny Qn=1,6 m3/h.

2.6   Ciśnienie robocze max 1,6 MPa (16 bar).

2.7   Wodomierze muszą być przystosowane do montażu nakładki do odczytu radiowego bez ingerencji w wodomierz, zarówno podczas pierwszej instalacji jak i podczas eksploatacji.

2.8   Urządzenie wskazujące wodomierzy winno zapewniać swobodny, jednoznaczny odczyt, cyfry odczytowe powinny być w dwóch kolorach, wartość działki elementarnej 0,001 m3.

2.9    Klasa temperaturowa (nominalna temperatura pracy) – T30 / T90;

2.10  Korpus odporny na ściskanie, mosiężny, z możliwością zamontowania modułu radiowego.

2.11    Legalizacja GUM z 2022 r. oraz możliwość ponownej legalizacji po 5 latach.

2.12  Wodomierze winne posiadać zgodność z normami i przepisami (Dyrektywa 2004/22/EC PEiRE z dnia 31.03.2004 r., PN-EN-14154:2005 – Wodomierze, OIML R49 : 2004 i 200, certyfikaty badań typu WE oraz Klasyfikacje warunków środowiskowych: klimatycznych, mechanicznych i elektromagnetycznych).

2.13   Wodomierze fabrycznie nowe nieregenerowane, nieużywane.

III. Wymagania dotyczące gwarancji:

3.1  Wykonawca udziela gwarancji jakości na każde dostarczone urządzenie pomiarowe (wodomierze) oraz wszelkie wykonane prace, na okres 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;

3.2  Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji;

3.3  Wszelkie niezbędne atesty i świadectwa oraz karty i warunki gwarancji przekazane będą wraz z protokołami odbioru końcowego;

3.4  Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

IV.  Warunki dostawy:

4.1  Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

4.2  Po dostarczeniu przedmiotu Umowy i dokonaniu wymiany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona jego odbioru.

V.  Zakres czynności przy wymianie urządzeń:

5.1   Demontaż istniejących wodomierzy zimnej wody.

5.2   Protokólarne spisanie stanów i numerów seryjnych wszystkich zdemontowanych i zamontowanych wodomierzy zimnej wody wraz z podaniem adresu budynku i numeru mieszkania z potwierdzeniem użytkownika lokalu (w przypadku nieobecności użytkownika, z potwierdzeniem przedstawiciela Zamawiającego).

5.3   Zabezpieczenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt zdemontowanych urządzeń pomiarowych do dnia odbioru końcowego.

5.4  Montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej wody po wcześniejszym przełożeniu/zamontowaniu nakładek odczytu radiowego producenta POWOGAZ.

5.5   Wbudowanie niezbędnych materiałów pomocniczych.

5.6   Montaż nowych zaworów odcinających w miejsca wadliwych lub uszkodzonych przy wodomierzach zimnej wody.

5.7   Oplombowanie wodomierzy zimnej wody plombą obejmową z numerem seryjnym – niezwłocznie po ich zamontowaniu.

5.8   Protokolarny odbiór całości prac w obecności przedstawicieli obu Stron.

VI. Wymagania stawiane wykonawcy

6.1    Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

6.2   Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu Umowy.

6.3 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji Umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszej Umowy.

6.4 Wykonywanie przedmiotu Umowy ma następować w sposób niepowodujący żadnych niepotrzebnych przeszkód i niedogodności dla mieszkańców oraz służb administracyjnych.

6.5  Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań i obowiązków określonych w Umowie oraz wynikających z przepisów prawa.

VII. Jednostkowa cena ofertowa winna uwzględniać:

7.1   Koszty demontażu, dostawy i montażu nowych wodomierzy wraz z wymianą uszczelek, przeglądem i oczyszczeniem zaworu z filtrem oraz przełożeniem  istniejących nakładek odczytu radiowego producenta POWOGAZ.

7.2   Koszty wymiany zaworów antykropelkowych przy wymianie wodomierzy (w  przypadku zaistnienia takiej konieczności),

7.3   Koszty plombowania plombą zatrzaskową lub termokurczliwą z numerem seryjnym wodomierzy, ciepłomierzy i czujników temperatury,

7.4   Koszty zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń pomiarowych do dnia odbioru końcowego.

7.5  Koszty montażu nowych  zaworów odcinających  w  miejsce wadliwych lub uszkodzonych przy wodomierzach zimnej wody.

7.6  Wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu zamówienia.

8.  W ofercie należy przedstawić koszty wymiany wodomierzy wraz z przełożeniem istniejących modułów do odczytu radiowego.

9.  Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów zamawianych urządzeń (foldery producenta zamawianych urządzeń, deklaracje zgodności typu WE – tzw. MID).

10.  Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

11. Termin realizacji zamówienia: do dnia – 15.11.2022 r.

12. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie przy ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo (sekretariat) lub za pomocą poczty internetowej na adres e-mail: biuro@sm-wegorzewo.pl – do dnia 04.02.2022 r. – do godziny 1300 .

 

[/warning]

[notice]Dokumentacja techniczna:
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe PDF [/notice]