[important]

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggie balkonowych budynków mieszkalnych położonych w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej 5

[/important]

[warning]

Nazwa zadania: „Remont wskazanych przez Zamawiającego logii balkonowych w budynku mieszkalnym, położonym w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej 5, w ramach zadania pn.: „Naprawa uszkodzonych balkonów w budynkach na nieruchomości Śródmieście w Węgorzewie” – ETAP III.

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont loggii balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Węgorzewie przy ul. Śródmiejskiej 5.
 2. Loggie balkonowe przeznaczone do remontu będą wskazane przez Zamawiającego
 3. Szczegółowy opis prac opisuje Zał. Nr 1, 2, 3 i 4 do ogłoszenia.

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac: 30.09.2022r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta, datę sporządzenia oferty, numer telefonu oraz numer NIP,
 2. Ryczałtową cenę jednostkową (w układzie netto i brutto) według podziału jak niżej:
  a.) kompleksowy remont 1 szt. płyty balkonowej – wykonanie pokrycia płyty balkonowej żywicą poliuretanową (zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4) oraz naprawa spodu płyty (uzupełnienie ubytków zaprawy, wtopienie siatki, gruntowanie oraz nałożenie cienkowarstwowego tynku silikonowego),
  b.)montaż 1 m2 płyt styropianowych, wtopienie siatki, gruntowanie oraz nałożenie cienkowarstwowego tynku silikonowego na zewnętrznych ścianach logii balkonowych (kolor biały),
  c.) wtopienie siatki, gruntowanie oraz nałożenie cienkowarstwowego tynku silikonowego na pozostałych ścianach zewnętrznych i podmurówce (kolor biały, jasnożółty i szary – do ustalenia z Zamawiającym),
  d.) wykonanie i montaż 1 m.b. gotowych barierek balkonowych, malowanych jednoskładnikową farbą do metalu – kolor grafit,
  e.) wymiana 1 m.b. parapetów okiennych.
 3. Ryczałtowe ceny jednostkowe podane przez Oferenta zostają określona na okres ważności umowy. Zmiana ceny może nastąpić tylko w wyniku zmiany zakresu ilościowego robót.
 4. Składniki cenotwórcze, które zastosowane będą w przypadku zmiany technologii wykonania i/lub zakresu robót.
 5. Termin realizacji złożonego zamówienia.
 6. Wymagany termin gwarancji – 5 lat od podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią warunków zawartych w szczegółowych wymaganiach technicznych i ofertowych.
 8. Oferent powinien uważnie zapoznać się z zakresem prac remontowych oraz z szczegółami warunków ich wykonania. Nie dostosowanie się do wymagań dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem oferenta. Oferty, które  istotnie odbiegają od wymagań dotyczących dokumentacji ofertowej zostaną odrzucone.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Terminy i wymagania dotyczące sporządzania , składania, otwarcia i oceny ofert:

 1. Wzór oferty – zgodnie z  Załącznikiem Nr 5
 2. Miejsce składania ofert:  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2, pokój
   Nr 9„Sekretariat”.
 3. Data złożenia ofert: do 15.04.2022 r. godz. 1300.
 4. Sposób przekazania ofert: zamknięta koperta oznaczona napisem: “Naprawa uszkodzonych balkonów w budynkach na nieruchomości Śródmieście w Węgorzewie“,
 5. Miejsce otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2.
 6. Wybór oferenta nastąpi do dnia 19.04.2022 r.
 7. O wynikach wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 8. Oferta powinna być przesłana na adres:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie
  Pionierów 2
  11-600 Węgorzewo
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac.
 3. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji ze strony Zamawiającego jest Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie Grzegorz Lewtak tel. 87 427 29 15 lub 663 321 834.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.

 

[/warning]

[notice]Dokumentacja techniczna:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3.1
Załącznik nr 3.2
Załącznik nr 3.3
Załącznik nr 3.4
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5[/notice]