W związku z nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2023 roku, wszystkie budynki i części budynków (lokale mieszkalne i lokale użytkowe) będą musiały posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile będą przedmiotem transakcji sprzedaży lub najmu.

Zgodnie z zapisami ustawy właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku (lokalu mieszkalnego lub użytkowego):

  1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. wynajmowanego.

W przypadku gdy w budynku wielolokalowym ma dojść np. do sprzedaży lub wynajmu lokalu przez właściciela lokalu (lub posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu) obowiązek przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy lokalu spoczywa na właścicielu.

Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek nieodpłatnie przekazać zbywcy lokalu kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, na podstawie której właściciel lokalu lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może zlecić osobie uprawnionej opracowanie świadectwa dla lokalu. Spółdzielnia ma 14 dni na przekazanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku od dnia złożenia przez takie osoby wniosku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie w postępowaniu przetargowym wyłoniła uprawnionego wykonawcę do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które są obecnie opracowywane, również z opcją sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali dla zainteresowanych osób posiadających lokale w Spółdzielni.

Osoby zainteresowane sporządzeniem świadectwa dla swojego lokalu za pośrednictwem Spółdzielni, obowiązane są do złożenia stosownego wniosku o jego opracowanie, który jest dostępny poniżej. Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu wynosi w 2024 roku 189,38 zł brutto.

Osoby chcące zlecić sporządzenie świadectwa dla lokalu we własnym zakresie, na podstawie charakterystyki energetycznej budynku, obowiązane są złożyć wniosek o wydanie kopii świadectwa charakterystyki budynku, który jest dostępny poniżej.

Wypełnione wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie ul. Pionierów 2,
  • pocztą – na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo,
  • pocztą elektroniczną, w formie załącznika do maila – na adres: biuro@sm-wegorzewo.pl